Day 2, Afternoon Panel
Part 1
(Chinese)

Zuyun Wang, Hongjian Chen,
Mark Schrenzel, Mingxi Song,
Xingjian Xu, Qin Qin

Continue to Part 2