Day 2, Morning Panel:
Fumin Lei, Xiyan Xu, Colin Poole,
Kelin Chen, Rong Mei Fei, Yubang He
(Chinese)

Back to Day 2 page